Försäljningsvillkor

1.Offert
En offert anges utan bindande faktorer för offertens parter. Offerten är giltig den tid som anges i Offerten. Anges giltighetstiden inte specifikt, är den 30 dagar från Offertens datum. Vid lagervaror och avvecklade produkter gäller Offerten med reservation för mellanförsäljning.

Offerten och tillhörande tekniska data, bilder, ritningar, kalkyleringar och andra dokument är Säljarens egendom och Anbudsmottagaren har inte rätt att använda dem till nackdel för Säljaren eller att avslöja dem till tredje man eller utnyttja de anpassade tekniska lösningar som ingår i Offerten.

Överensstämmer den faktiska beställningen inte med informationen eller beloppen som anges i Offerten, har Säljaren rätt att kontrollera leveransen eller priset i enlighet med de slutliga uppgifterna. Avviker Köparens beställning från Offerten, anses försäljningen ha gjorts enligt villkoren i Offerten såvida inte Säljaren har skriftligt bekräftat annat. Har priset inte avtalats, är köpeskillingen det aktuella priset som debiteras av Säljaren.

Ett avtal baserat på Offerten uppstår, då Köparen har meddelat om sitt godkännande av Offerten. I annat fall kommer transaktionen att ske när Säljaren har bekräftat beställningen eller levererat Produkten. Offerten blir   bindande först efter det att en skriftlig orderbekräftelse har skickats. Köparen är ansvarig för att kontrollera noggrannheten i orderbekräftelsen.

2.Leveranstid
Om inte annat överenskommits beräknas leveranstiden från den senaste av följande tidpunkter: (1) datum av avtalets ingående, (2) erhållande av en överenskommen säkerhet eller förskottsbetalning, (3) för leveransen   nödvändiga uppgifter lämnats av Köparen.

Leverans anses ha varit i rätt tid, om inom leveranstiden har varorna skickats från Säljaren eller om varorna har förklarats redo att skickas eller kontrolleras. Fullgör Köparen inte sina åtgärder för sin del i rätt tid eller beställningsprocessen försenas t.ex. på grund av ändringar, har Säljaren rätt att förlänga leveranstiden, såvida Säljaren inte ser bättre ut att utöva sin rätt att häva avtalet.

Försenad leverans berättigar Köparen till ersättning endast om en skriftlig överenskommelse har ingåtts på förhand. När tillverkaren av Produketen   eller den från vilken Säljaren köper varorna inte har fullgjort sitt kontrakt och som resultat är Säljarens leverans försenad, är Säljaren inte skyldig att kompensera Köparen för för detta orsakade eventuella skador.

Försenas eller avbryts leveransen på grund av force majeure, befrias Säljaren från ansvar och Säljaren förbehåller sig rätten att häva avtalet helt eller i den mån det gäller leveranstiden. Force majeure omfattar bl.a. arbetskonflikter och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, konfiskation, handel- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, skada på utrustning eller andra faktorer, som orsakar produktionsstörningar, knapphet på transportmedel, trafikstörningar i tåg-, fartygs- och hamntrafik eller i andra trafikcentrar, försenade skeppningar eller annan transport, oförutsägbara avvisningar i produktion, förlorade, felaktiga eller försenade leveranser av produktionskomponenter, halvfabrikat, råvaror, energi eller liknande, allmän knapphet på varor samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av nämnda skäl samt andra liknande förhållanden eller faktorer, vilka är av sådan art att Säljaren inte kan kontrollera dem.

Kan Köparen inte ta emot leveransen vid avtalad tidpunkt, är Köparen dock skyldig att göra i avtalet angiven betalning som om varorna levererades. I så fall ordnar Säljaren lagring av varorna på Köparens ansvar och bekostnad. På separat begäran av Köparen, håller Säljaren varorna försäkrade på Köparens bekostnad.

3.Leveranskvantitet
Om inte annat är avtalat, har Säljaren rätt till antingen över- eller underleverans av 10% av den överenskomna leveranskvantiteten.

4.Förpackning
Förpackning och eventuella fraktkostnader är prissatta på kostnadsbaserad basis.

5.Betalningsvillkor
Betalning bör utföras inom den tiden och på sättet som anges i avtalet mellan parterna. Betalningsperioden är 14 dagar från fakturadatum om   inte annat är avtalat.

Föreligger det misstanke före leveransen, att Köparen inte kan uppfylla de betalningskrav som riktats mot Köparen, förbehåller Säljaren sig rätten att kräva säkerheter av Köparen. I så fall har Säljaren rätt att häva avtalet om Säljaren inte anser säkerheter vara adekvata.

Vid försenad betalning debiteras en dröjsmålsränta på 8% under förseningsperioden räknad från förfallodag i fakturan. Säljaren har också rätt att återkräva rimliga indrivningskostnader. Säljaren kan skriftligt meddela om sitt avbrytande att fullgöra sina förpliktelser tills Säljaren har erhållit betalningen eller Köparen har ställt en godtagbar säkerhet. Köparen har inte rätt att lämna in ersättningskrav som härrör från denna försening. Betalar Köparen inte den förfallna fordringen, har Säljaren rätt att häva avtalet med ett skriftligt meddelande.

Äganderätt till varorna överförs till Köparen efter hela köpeskillingen har betalats till Säljaren om inte annat avtalats.

6.Försäkring
Parterna ser till att varorna är försäkrade enligt ansvarsfördelningen enligt   avtalade leveransvillkor. Om övriga försäkringar måste avtalas separat.  Har leveransvillkoren inte avtalats, är den ”Ex Works” enligt i avtalets ingång gällande INCOTERMS tolkningsregler.

7.Reklamation
När de levererade varorna är defekta och om Säljaren kan hållas ansvarig, med hänsyn tagen till omständigheterna, är Säljaren i rimlig tid skyldig att ta tillbaka varorna, ersätta dem, reparera dem eller konstruera om de defekta varorna under förutsättning att Köparen har lämnat in en reklamation om varorna inom 10 dagar efter mottagandet av leveransen. På handgjorda varor t.ex. storsäckar och portföljer är små brist tilllåtna. Säljaren är inte skyldig att betala ersättning eller skadestånd för direkt eller indirekt skada, som kan ha orsakats till Köparen eller tredje part av de defekta varorna. Säljaren är inte skyldig att kompensera för indirekta skador som orsakats till Köparen av försening eller felaktig leverans, såsom produktionsförlust, förlorad vinst eller annan ekonomisk följdskada. När Köparen har kontroll över Produkten, är Säljaren inte ansvarig för skadan som Produkten har orsakat till fast eller lös egendom eller något som är ett resultat av en sådan skada.

Säljaren är ansvarig för Produktens kvalitet eller andra egenskaper enbart i enlighet med i avtalet definierad information och med andra specifika handelsrelaterade uppgifter som lämnats skriftligen av Säljaren. Produkten innehåller endast de egenskaper som nämns i orderbekräftelsen, om inte annat överenskommits i skriftlig form mellan de två parterna. Till exempel UV-skydd på PP-säckar är ej standardegenskap eller korrugerade PP-ark inte har koronabehandling som standard utan de är tilläggsegenskaper. Dessutom t.ex. koronabehandling är en egenskap som föråldras med tiden. Köparen är ansvarig för att vid mottagandet av leveransen kontrollera leveransens riktighet och kvaliteteten på de levererade Produkterna.

Säljarens ansvar för direkta skador är begränsat till köpeskillingen som Köparen har betalat. Säljarens ansvar gäller inte fel som är orsakade av användningsförhållandena som skiljer sig från de förhållanden som krävs i avtalet eller felaktig användning av Produkten eller normalt slitage eller normal försämring av Produkten.

Efter att ha upptäckt felet är Köparen ansvarig för att vidta omedelbara åtgärder för att minimera skadorna.  Har Köparen inte gjort detta, förlorar Köparen sin rätt att ställa krav på en sådan skada, som skulle ha undvikits av de vidtagna åtgärderna. Köparen ansvarar för de merutgifter som är förknippade med borttagande av felet och som orsakas av Produktens position utanför destinationen som vid tidpunkten av avtalets ingång anmäldes till Säljaren för leverans eller om den fattas, leveransorten. Inträffar det att Säljaren inte är ansvarig för fel i Produkten, har Säljaren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som reklamationen medför.

8.Lösning av meningsskiljaktiheter

Meningsskiljsaktiheter mellan avtalsparterna kommer i första hand att lösas genom förhandlingar mellan parterna.  Tvister skall avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Returrätt och hävning av avtal
Beställningen är bindande och varorna har ingen bytes- eller returrätt. Om du är osäker på rätt produkt, vänligen kontakta oss innan du beställer. Vi servar endast företagskunder. Ingen konsumentförsäljning.

9.1. Köparens rätt att häva avtal
Om säljarens leverans väsentligt avviker från det avtalade och om bristen trots köparens skriftliga anmärkning inte avhjälpas inom skälig tid eller ny avtalsenlig vara inte levereras eller om leveransen av orsak som är beroende av säljaren försenas så att det medför oskälig skada till köparen, har köparen rätt att häva avtalet.

Om varan, som är föremålet för köpet, har tillverkats eller anskaffats särskilt för köparen i enlighet med dennes anvisningar och önskemål och säljaren kan inte utan betydande förlust utnyttja varan på annat sätt, får köparen häva köpet på grund av säljarens dröjsmål endast om syftet med köpet för hans del i väsentlig grad inte kan uppnås på grund av dröjsmålet.

9.2. Säljarens rätt att häva avtal
Om köpesumman inte betalas inom utsatt tid av orsak som inte beror på säljaren, har säljaren rätt att häva köpet eller den del av köpet i fråga för vilken köparen ännu inte har mottagit varan, om dröjningen är betydande. Säljaren har även rätt att häva köpet om det att döma av meddelande från köparen eller på annat sätt är det uppenbart att köparens betalning kommer att försenas väsentligt.

Vidare kan säljaren häva köpet om köparen inte medverkar till köpet på överenskommet sätt eller på annat skäligen förutsatt sätt och inom den tid som säljaren utsatt.

Säljaren har rätt att utan skadeståndsskyldighet häva avtalet om importen av varan blir omöjlig eller väsentligt dyrare än vad säljaren ursprungligen förutsatt på grund av ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland eller en importbegränsande bestämmelse eller annan myndighetsåtgärd.